Przejdź do treści

statut

Klubu Dawnych Motocykli Magnet - Statut

I. Założenia programowe, cele działania i sposoby ich realizacji
Celem zachowania dla kolejnych pokoleń jak najpełniejszej wiedzy o osiągnięciach technicznych czasów minionych, a w szczególności polskiej myśli technicznej, powołuje się do życia Klub Dawnych Motocykli „MAGNET".
Klub zrzesza wszystkich zainteresowanych historią motoryzacji, a w szczególności historią motocyklizmu, użytkowników motocykli zabytkowych i kolekcjonerów.
Zadaniem klubu jest pomoc wzajemna członków w pracach na rzecz zachowania jak największej liczby motocykli zabytkowych i klasycznych w szczególności polskich, oraz propagowanie wiedzy o nich w społeczeństwie.
Klub ma tworzyć warunki do dyskusji, wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy w duchu koleżeństwa.
W tym celu organizowane są zebrania członków. W sezonie motocyklowym mogą to być zjazdy na motocyklach.
W sezonie motocyklowym Klub organizuje: pokazy zabytkowych pojazdów jednośladowych, rajdy i zloty weterańskie.
Podczas imprez i pokazów propagowana jest działalność Klubu oraz organizacji z nim współpracujących, co może się przyczynić do przyciągnięcia nowych wartościowych ludzi, a wraz z nimi i motocykli. Każdy pokaz jest wcześniej rozreklamowany poprzez ogłoszenia w pismach motocyklowych, sklepach i innych klubach, celem ściągnięcia jak największej liczby osób zainteresowanych.
Podczas zebrań lub pokazów mogą być udzielane bezpłatne porady fachowe dotyczące restauracji motocykli.
Klub organizuje, współorganizuje i promuje imprezy sportowe z zakresu ogólnie pojętych sportów motorowych. Członkowie uczestniczą w rajdach i zawodach sportowych, w szczególności dotyczących zabytkowej motoryzacji.
Klub współpracuje z organizacjami o podobnych celach.
Niezależnie od możliwych zmian statutowych Klub pozostaje organizacją ściśle weterańską i wszelkie dotyczące tego ustalenia pozostają nienaruszalne.

 

II. Nazwa, godło, teren działania i siedziba
§ l. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Klub Dawnych Motocykli „Magnet"
§ 2. Godłem klubu jest: uskrzydlone koło motocyklowe według wzoru umieszczonego w załączniku.
§ 3. Klub działa na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
§ 4. Siedzibą Klubu jest Mińsk Mazowiecki
 

III Członkostwo
1. Zasady ogólne
§ 5. Członkowie dzielą się na:
1. Członków założycieli, którzy dobrowolnie przystąpili do utworzenia Klubu, opracowali pierwszy statut i stworzyli podstawy funkcjonowania. Lista członków założycieli jest zamknięta z chwilą uchwalenia niniejszego statutu.
2. Członków rzeczywistych, to jest posiadaczy dawnych motocykli minimum dwudziestopięcioletnich. Dla klasy motocykli wyprodukowanych po 1945 r. istnieje warunek wysokiego stopnia oryginalności i nienagannego wyglądu.
3. Członków wspierających, czyli zainteresowanych problemami dawnego motocyklizmu, działających na rzecz upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy o nim lecz nie posiadających dawnego motocykla. Członkiem wspierającym może być również osoba prawna, która wspiera materialnie działalność klubową.
4. Członków honorowych, którym takie członkostwo nadane zostało za wybitne zasługi w realizacji celów określonych w Statucie Klubu.
§ 6. Członkiem Klubu może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który na pi¬śmie zgłosi deklarację przystąpienia, zaakceptuje zasady statutu i zostanie przyjęty według niżej określonych zasad.
§ 7. Osoba fizyczna składająca deklarację przystąpienia do Klubu w charakterze członka rzeczywistego lub wspierającego musi wykazać się pisemną rekomendacją jednego spośród członków założycieli lub członków rzeczywistych, zwanego członkiem wprowadzającym.
§ 8. Kandydat odbywa pod opieką członka wprowadzającego roczny staż kandydacki. Po jego zakończeniu członek wprowadzający może sporządzić pisemną opinię o kandydacie i przedstawić ją Zarządowi, który w ciągu 3 miesięcy wyda własną opinię. Członek wprowadzający może przedstawić Walnemu Zgromadzeniu kandydata na członka rzeczywistego lub wspierającego wraz z wymienioną opinią. W przypadku kandydata na członka rzeczywistego wymagana jest poza tym pozytywna opinia Komisji Technicznej o motocyklu posiadanym przez kandydata.
§ 9. Wniosek o przyjęcie osoby prawnej na członka wspierającego a także wniosek o nadanie członkostwa honorowego może zgłosić tylko Zarząd. W wypadku członkostwa honorowego deklaracja przystąpienia ani staż kandydacki nie są wymagane. Poza tym Zarząd może złożyć wniosek o nadanie członkostwa wspierającego osobie fizycznej z pominięciem stażu kandydackiego.
§ 10. Członek wspierający może złożyć Walnemu Zgromadzeniu wniosek o przyjęcie na członka rzeczywistego wraz z pisemną opinią, w której Komisja Techniczne stwierdza, że posiada on dawny motocykl.
§11. Nabycie członkostwa następuje drogą uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 12. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną
2. zrzeczenia się członkostwa w formie pisemnego oświadczenia kierowanego do Zarządu
3. uchwały Walnego Zgromadzenie o wykluczeniu z członkostwa podjętej na wniosek Zarządu. Podstawą wykluczenia może być sprzeniewierzenie się zasadom statutowym. Zarząd może poza tym złożyć wniosek o wykluczenie członka rzeczywistego w związku z pisemnym stwierdzeniem przez Komisję Techniczną, że posiadany przez członka motocykl nie jest motocyklem dawnym. Zarząd może złożyć wniosek o wykluczenie z członkostwa rzeczywistego osoby, która utraciła posiadanie motocykla dawnego. Jeśli utrata członkostwa rzeczywistego nastąpiła w związku brakiem posiadania motocykla dawnego, były członek rzeczywisty może złożyć w czasie posiedzenia Walnego Zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę o wykluczeniu, wniosek o przyjęcie na członka wspierającego. Walne Zgromadzenie na tym samym posiedzeniu podejmie uchwałę w przedmiocie wniosku.
§ 13. Członka honorowego nie można pozbawić członkostwa.
§ 14. Klub wydaje członkom legitymacje, których wzór określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

 

2. Prawa członka klubu
§ 15. Wszyscy członkowie Klubu są równi zgodnie z prawami wynikającymi ze Statutu Klubu. § 16. Członek Klubu ma prawo do:
1. współorganizowania i udziału w spotkaniach klubowych oraz rajdach,
2. zgłaszania podczas obrad Walnego Zgromadzania Kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i na Przewodniczącego Komisji Technicznej.
3. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu
4. Korzystania ze świadczeń klubowych ustalonych przez Zarząd, miedzy innymi do dokonywania bieżących napraw, oraz okresowego przechowywania sprzętu w lokalu użytkowanym przez Klub.
5. Zgłaszania wniosków i postulatów do Zarządu na temat działalności Klubu.
6. Noszenia emblematu zawierającego Godło Klubu.
 

3. Obowiązki członka klubu
§ 17. Członek Klubu ma obowiązek:
1. Przestrzegać Statutu,
2. Godnie reprezentować Klub,
3. Stale podnosić walory pojazdu i dążyć do uzyskania jego pełnej oryginalności oraz poszerzać swą wiedzę o dawnych motocyklach,
4. Uczestniczyć w rajdach motocykli zabytkowych, wystawach i innych tego typu imprezach organizowanych przez Klub,
5. Współorganizować działalność klubową,
6. Być koleżeńskim, życzliwym i pomagać innym członkom,
7. Regularnie płacić składki,
8. Jeśli jest osobą prawną - udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, która będzie reprezentowała go w Klubie.
 

IV. Kary dyscyplinarne
§ 18. Wobec członka mogą być zastosowane cztery rodzaje kar, wymienione w kolejności od najsurowszej do najłagodniejszej:
1. zawieszenie we wszystkich prawach członka na okres do l roku
2. zawieszenie we wskazanych decyzją o ukaraniu prawach członka, na okres do l roku
3. nagana podlegająca wpisaniu do członkowskiej karty ewidencyjnej
4.upomnienie.
§ 19. Wniosek o ukaranie może złożyć do Zarządu członek rzeczywisty w formie pisemnej oraz Komisja Rewizyjna.
§ 20. Po wpłynięciu wniosku Zarząd powiadamia o tym zainteresowanego i informuje go o terminie zebrania, na którym wniosek będzie rozpoznany. Przed rozpoznaniem wniosku umożliwia się zainteresowanemu złożenie wyjaśnień.
§ 21. O ukaraniu decyduje Zarząd w formie uchwały.
§ 22. Odwołanie rozpoznaje Walne Zgromadzenie decydując o utrzymaniu ukarania, zastosowaniu kary łagodniejszej lub odrzuceniu uchwały o ukaraniu.
§ 23. Za ukaranego uważa się osobę, która w ciągu 2 tygodni od podjęcia przez Zarząd uchwały o ukaraniu nic odwołała się do Walnego Zgromadzenia przez złożenie pisemnego wniosku Zarządowi, lub osobę względem której Walne Zgromadzenie - po rozpoznaniu odwołania - orzekło o utrzymaniu ukarania albo zastosowało karę łagodniejszą.
§ 24. Członkowie honorowi nie podlegają karaniu.
 

V. Władze Klubu
1. Walne Zgromadzenie
§ § 25. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą utworzoną przez wszystkich członków Klubu. Zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku, ale nie później niż do końca kwietnia. Może również zo¬stać zwołane przez Zarząd w trybie nadzwyczajnym a także przez Prezesa Zarządu w razie wystąpienia bra¬ków w składzie osobowym Zarządu, które uniemożliwiają jego działanie. Poza tym Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek ponad 50% członków Klubu. Zwołanie Walnego Zgromadzenia uważa się za dokonane jeśli pismo z informacją o jego terminie i miejscu spotkania wywieszona zostanie w siedzibie Klubu na 40 dni przed planowanym posiedzeniem i pozostanie tam dostępne dla członków przez l miesiąc. Zarząd każdorazowo stara się powiadomić o posiedzeniu wszystkich członków Klubu za pośrednictwem poczty, lub drogą elektroniczną. Walne Zgromadzenie będzie zwołane mimo braku informacji w siedzibie Klubu jeśli do Zarządu wpłyną zwrotne poświadczenia odbioru zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia od wszystkich członków. Zawiadomienia dla członków muszą być im doręczone na tydzień przed planowanym zebraniem.
§ 26. Walne Zgromadzenie:
1. uchwala zmiany statutu.
2. wybiera władze wykonawcze Klubu na okres kadencji powołując Zarząd i Komisję Rewizyjną. Powołuje Przewodniczącego Komisji Technicznej. Przy powoływaniu Zarządu uchwała określa kogo powołuje się na poszczególnych jego członków.
3. Corocznie uchwala plany pracy i przyjmuje sprawozdania z działalności władz wykonawczych za rok miniony oraz udziela absolutorium Zarządowi a także przyjmuje roczne sprawozdanie z prac Komisji Technicznej od jej Przewodniczącego.
4. Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Klubu.
5. Rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu o ukaraniu karą dyscyplinarną.
6. Podejmuje uchwały o nabyciu i utracie członkostwa.
§ 27. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezes Zarządu a w przypadku rozpatrywania wniosku o odwołanie Prezesa - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Gdy z jakichkolwiek powodów wymienione osoby nie uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu jego obradami kieruje członek wybrany podjętą w tym celu uchwałą a przed jej podjęciem - najstarszy obecny członek.
§ 28. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków rzeczywistych i członków założycieli. Dla ważności uchwal o rozwiązaniu stowarzyszenia i zmianie statutu potrzebna jest większość trzech czwartych głosów ogólnej liczby.
§ 29. Wniosek o podjecie uchwały może złożyć każdy członek Klubu, z wyjątkiem wniosku o rozwiązanie stowarzyszenia, który wymaga inicjatywy Zarządu.
§ 30. Kierujący obradami stwierdza prawidłowość podjęcia uchwał.

2. Zarząd
§31. Zarząd składa się z sześciu osób: Prezesa, I wiceprezesa, II Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i Przewodniczącego Komisji Technicznej.
§ 32. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat. Ustaje jednak z chwilą odwołania bądź nie uzyskania absolutorium od Walnego Zgromadzenia.
§ 33. Zarząd:
1. kieruje bieżącą działalnością Klubu, w szczególności organizując spotkania, zjazdy i rajdy. Tworzy warunki dla wymiany doświadczeń. Prowadzi gospodarkę finansową Klubu. Wykonuje zadania powierzone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
2. uchwala plany swej pracy i powierza poszczególnym swym członkom zadania,
3. składa na Walnym Zgromadzeniu roczne sprawozdanie z działalności Klubu i przedstawia plan pracy na rok następny,
4. przyjmuje wnioski i postulaty członków dotyczące działalności Klubu,
5. informuje członków Klubu o działalności klubowej,
6. nakłada na członków kary regulaminowe,
7. na wniosek członka wprowadzającego wydaje opinię o kandydacie na członka,
8. ustala wysokość i sposób płatności składek klubowych, wydaje legitymacje członkowskie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o przyjęciu na członka,
9. prowadzi członkowskie karty ewidencyjne gdzie gromadzi informacje o każdym członku i posiadanym przez niego sprzęcie,
10. odpowiada za zgodne z celami Klubu wykorzystanie majątku klubowego,
11. wykonuje zadania powierzone przez Walne Zgromadzenie,
12. gromadzi informacje na temat znajdujących się w Polsce motocykli wyprodukowanych przed 1945 rokiem, celem utworzenia Centralnej Kartoteki Motocykli Zabytkowych,
13. sporządza roczną sprawozdawczość.
§ 34. Wzory i sposób prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości, o których mowa w trzech ostatnich punktach poprzedniego paragrafu określa uchwała Walnego Zgromadzenia. § Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.
§ 35. Zarząd może być odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Wniosek może złożyć co najmniej jedna trzecia ogólnej liczby członków rzeczywistych i członków założycieli. Poza tym kadencja Zarządu upływa z chwilą podjęcia uchwały o nie udzieleniu absolutorium. Pomimo odwołania lub nie udzielenia absolutorium Zarząd działa do czasu powołania wszystkich członków nowego Zarządu.
§ 36. Każdy z członków Zarządu może zrzec się pełnionej funkcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
§ 37. W razie braków w składzie Zarządu powstałych po jego powołaniu, Zarząd może działać do upływu swej kadencji, o ile liczy co najmniej trzech członków.
§ 38. Braki w składzie Zarządu powinny być uzupełnione uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na najbliższym zebraniu.
§ 39. Zarząd podejmuje uchwały. Wniosek o podjecie uchwały może dożyć Zarządowi każdy jego członek. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa
§ 40. Zarząd zbiera się zależnie od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Zebrania zwoływane są uchwałą lub zarządzeniem Prezesa, który o terminie zebrania informuje wszystkich członków.
§ 41. Prezes Zarządu reprezentuje Klub na zewnątrz, stwierdza prawidłowość podjecie uchwał przez Zarząd.
§ 42. Wiceprezes pełni funkcję Prezesa w sytuacji gdy ten nie działa. I Wiceprezesa zastępuje II Wiceprezes.
§ 43. Skarbnik prowadzi bieżącą ewidencję finansową Klubu, ewidencjonuje przychody i rozchody, przedstawia Zarządowi sprawozdania i propozycje w zakresie obrotu majątkowego.
§ 44. Sekretarz dba o prawidłową organizację i przebieg posiedzeń.
§ 45. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Klubu upoważnieni są łącznie Prezes Zarządu i Skarbnik. Przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego Prezes lub Skarbnik przedstawiają projekt umowy Zarządowi, który podejmuje uchwałę w przedmiocie planowanego rozporządzenia.
 

3.Komisja Rewizyjna
§ 46. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.
§ 47. Wyłaniana jest przez Walne Zgromadzenie, które może powołać w jej skład 3 do 5 osób.
§ 48. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają i odwołują jej członkowie ze swojego grona. Przewodniczący kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją na Walnym Zgromadzeniu.
§ 49. Komisja Rewizyjna: l .kontroluje gospodarkę finansową żądając od Zarządu w każdym czasie sprawozdań finansowych i wszelkich dokumentów finansowych,
2. ocenia działalność Zarządu pod kątem zgodności ze Statutem i opinie w tym zakresie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej raz w roku przed głosowaniem w przedmiocie absolutorium,
3. może kierować do Zarządu wnioski o zastosowanie kary dyscyplinarnej,
4. wykonuje inne zadania kontrolne powierzone przez Walne Zgromadzenie.
§ 50. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat.
§ 51. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ich liczby rozstrzyga głos Przewodniczącego. Wniosek o podjecie uchwały może złożyć każdy jej członek.
§ 52. Członek Komisji może zrzec się pełnienia w niej funkcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Poza tym jest nieusuwalny do czasu upływu kadencji Komisji.
§ 53. W razie braków w składzie Komisji powstałych po jej wyborze i skutkujących spadkiem liczby członków poniżej 3, uzupełnienia składu dokonuje Walne Zgromadzenie na najbliższym zebraniu. Walne zgromadzenie w każdym czasie może powołać nowych członków Komisji jeśli ich liczba jest niniejsza niż 5 osób.
 

4. Komisja Techniczna
§ 54. Komisja Techniczna składa się z Przewodniczącego, którego wybiera Walne Zgromadzenie (Przewodniczący z racji pełnionej funkcji jest jednocześnie członkiem Zarządu) oraz z dwóch powołanych przez niego osób, spośród członków rzeczywistych Klubu. Osoby powołane wyrażają gotowość pracy w Komisji przez złożenie pisemnego oświadczenia. Dla potrzeb doraźnych Przewodniczący może korzystać z pomocy ekspertów.
§ 55. Komisja Techniczna:
1. wydaje opinię o motocyklach kandydatów na członków Klubu,
2. prowadzi ewidencję motocykli zabytkowych,
3. wykonuje czynności zlecone jej przez Walne Zgromadzenie.
 

VI. Majątek Klubu.
§ 56. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz dochodów z własnej działalności gospodarczej .i ofiarności publicznej. Klub może przyjmować dotacje na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
§ 57. Majątek Klubu może być wykorzystany wyłącznie na cele statutowe.
§ 58. Składki płacone są rocznie, a ich wysokość ustala Zarząd na początku każdego roku kalendarzowego, na rok bieżący.
§ 59. Z gospodarki finansowej Klubu Zarząd rozlicza się w rocznym sprawozdaniu przed Walnym Zgromadzeniem.

 

VII. Likwidacja Klubu
§ 60. Klub może być rozwiązany przez uchwałę Walnego Zgromadzenia. Jeśli z uchwały tej nie będzie wynikać nic innego, pozostały po likwidacji majątek Klubu staje się współwłasnością członków rzeczywistych i wspierających.
§ 61. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu członkowie Zarządu stają się likwidatorami. Podejmują uchwały i dokonują czynności zgodnie z zasadami przewidzianymi dla bieżącej pracy Zarządu. Dotychczasowy Prezes reprezentuje likwidatorów a łącznie ze Skarbnikiem składa oświadczenia woli w toku likwidacji. Obowiązkiem likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności: zabezpieczenie majątku, zaspokojenie wierzycieli i wypowiedzenie umów, którymi Klub jest związany.

Statut uchwalono 14 lutego 2014 roku.